[Cửa vệ sinh] YA-510

Là sản phẩm có thể làm bằng cửa ABS.