[Cửa vệ sinh] YA-520

Là sản phẩm có thể làm bằng cửa ABS.