[Cửa vệ sinh] YA-540

Là sản phẩm có thể làm bằng cửa ABS