[Cửa vệ sinh] YA-550

Là sản phẩm có thể sản xuất bằng cửa ABS.