KHUNG TRẦN CHÌM (SAWTOOTH TYPE CARRIER)

Chi tiết về sản phẩm khung trần chìm
                                                                                            
Name Sawtooth-type carrier APT M-Bar Bolt-type carrier APT M-Bar Joint Hanger Bolt Hanger
Material G.I G.I G.I G.I Zinc galvanizing H.G.I
Thick 0.6/0.7T 0.3/0.4T 0.75T 0.4T M6, M8 2.0T
Scale N.S N.S N.S N.S N.S N.S